තමන්ගේ නෝනව මහපාරේ නිරුවත් කර පහර දුන් අවලමාට කලකම් පල දුන්නු හැටි (VIDEO)

No comments

Powered by Blogger.