ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ ලංකාවේ ලක්ෂ 12 මරුටි ඇල්ටෝ පැරද්දූ ජපානෙන් ලංකාවට ආපු සුපිරිම ජපන් බට්ටා මෙන්න නිශාන් රේඩි ගෝ එක
අමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.