ඔසරිය අඳිනවනම් ටයර් එහෙම බෑ..ඔසරිය නම් ඔසරිය...මිනිස්සු පිට යන එක අහන්න දෙයක්ද (VIDEO)

No comments

Powered by Blogger.