ඕනෑම තඩි බඩක් දවස් තුනක් ඇතුලත රාත්තල් 08ක් අඩු කරගන්න මෙන්න විශ්මිත ක්‍රමයක්
අමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.