ලිංගිකව එකතුවීමට පෙර මුත්‍රා කරන්න එපා හේතුව ඇසුවොත් ඔබ කවදාවත් මේ දේ කරන්නේ නෑ


අමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.