ලොව විශාලම ශිෂ්ණය හිමි ලිංගිකත්වයේ සංඛේතය වූ රස්පුටින් දහස් ගණන් සුරූපිණියන් ඔහු හා යහන්ගත වන්න පොර කාලාඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.