පිරිමියෙක් ගැහැණියකගේ මුලින්ම බලන්නේ මේ තැන තමයි බොහෝ කාන්තාවන් නොදන්නා රහසක් මෙන්න දැන්ම කියවන්නඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.