මුඛ සංසර්ගය ගුද සංසර්ගය කරන්න එපා මේ භායනක දේ ගැන වෛද්‍ය වරුන් අනතුරු අගවයිඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.