හොරෙන් හොරෙන් කල සුරාජ්ගේ හා තාරුකාගේ පෙම් පළහිලව්ව එළි වූ හැටි
අමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.