කවම දාවත් ආයේ රැට ෆෝන් එක චාජ් කරන්න එපා අපි මෙතෙක් කල් කරපු ලොකු වැරැද්දක් මෙන්නඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.