තම බිරිඳ අනියම් සැමියා සමග හෝටල් කාමරයේ ඉද්දී අතටම මාට්ටු වෙලා සැමියා කරන දේඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.