සල්ලි වලට 47 නාකියෙක් බැද වාර්තා අතරට ගියපු 17 හැවිරිදි යුවතියඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.