කියන වචනයක් වචනයක් ගානේ හිනා යනවා බැලුවේ නැත්තම් අපරාදේඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.