අතිශයින්ම පිරිමින්ට පමණයි ස්වයං වින්දනයේදී ඔබත් මේ වැරදි සිදුකරනවානම් අදම නවත්වන්නඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.